Ρυθμίζει (λειτουργεί ως buffer) την οξύτητα της μεγάλης κοιλίας των αγελάδων αλλά και των υπολοίπων μηρυκαστικών

Λόγω της φυσικής του δομής, διασπάται σταδιακά στο στομάχι & εξουδετερώνει μεγαλύτερη ποσότητα οξέων σε σχέση με άλλα προϊόντα, παρόμοιας δράσης π.χ. διττανθρακικό νάτριο (σόδα)

Κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι δραστηριοποιείται όταν μειώνεται το pH της μεγάλης κοιλίας κάτω απο το 5,5, όπου η περιεκτικότητα των σιτηρεσίων σε μεγάλο ποσοστό αποτελείται από συμπυκνωμένες αμυλούχες τροφές, επί το πλείστον, και αποτελεί σημείο εκκίνησης για την δημιουργία οξεώσεων υποκλινικών και μή, σε σχέση με την σόδα η οποία διαλύεται ακόμα και ερχόμενη σε επαφή με την υγρασία που υπάρχει στο σιτηρέσιο κατά την ανάμιξή του μέσα στον ενσιρωδιανομέα

Όταν αποσυντίθεται απελευθερώνει υψηλής βιο-διαθεσιμότητας ασβέστιο και μαγνήσιο